Voting Lines are Closed

Voting Codes

Yash Soni - KLKRYS1015

Vinod Kumar - KLKRVK1010

Uday Chakravarthy - KLKRUC1021

Tushar Pal - KLKRTP1081

SWARA Dance Group - KLKRSD1013

Suryabhan - KLKRSB1048

Sujendra Singh - KLKRSA1077

Srajan - KLKRSJ1076

Shivaay - The Group Of Melody - KLKRSG1018

Shikha Sharma - KLKRSS1028

Pranjali Singh - KLKRPS1026

Mansi Pandey - KLKRMP1045

Manan Gupta - KLKRMG1003

Khushi Tarani - KLKRKT1024

Jai Jain - KLKRJJ1043

Divya & Aashima - KLKRDA1034

Deepak Thakur - KLKRDT1042

Aryan Sharma - KLKRAR1049

Amit Sawlani - KLKRAL1050

Aman Makwana - KLKRAM1040

Aman Attwal - KLKRAA1056